מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באת ר פ.כ.מ

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר האינטרנט pacam.co.il  ,להלן:
"האתר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בו. כמו כן תנאים אלה מלמדים על האופן בו פ.כ.מ
אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישום לשירותי האתר ועצם
השימוש שלך בשירותים השונים באתר )להלן: "השירותים"(.
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים, ובעצם התחברותך לאתר אתה
מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות זו:

באתר קיימים שירותים הדורשים למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך השירות )כמו שם
פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ועוד'(. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות
החובה לא תוכל להירשם לאותם שירותים. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על
נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
פ.כ.מ מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית למחשבים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, פ.כ.מ אינה מתחייבת שהשירותים באתר
יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
מוסכם בזאת, כי פ.כ.מ לא תהא אחראית לכל נזק, שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או כל ניסיון לגניבת
מידע ממאגר המידע שלה.
הנך מסכים לכך, שפ.כ.מ תשתמש במידע גם בכדי לשלוח אליך תכנים שיווקיים, , דיוור ישיר, הודעות על
מבצעים ו/או הנחות, או כל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של פ.כ.מ, הצעות ומידע בדבר
שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם, בין אם באתר ובין אם מידע שתקבל
לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים – באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני ,SMS הודעות קופצות
במכשירך הנייד, ובכל דרך תקשורת אחרת, והנך מסכים לקבלתם. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל
מידע כאמור.
פ.כמ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, שינויים אלו ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם.
מדיניות הפרטיות המעודכנת תתפרסם באתר של פ.כ.מ.

רוצים שיחת יעוץ והתאמה חינם ? השאירו פרטים עכשיו!
דילוג לתוכן